ALgemene VOorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoeringvan alle overeenkomsten betreffende personal training, coaching en advisering die tussende ondernemer en de consument/deelnemer/bedrijf worden gesloten.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomsttussen Kalai Coaching, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waaropGebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van dezevoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.3. Alle overeengekomen afspraken, schriftelijk en mondeling, zijn striktpersoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 2. Verantwoordelijkheid
1. Op Kalai Coaching rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zogoed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.2. Kalai Coaching voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar besteinzicht, deskundigheid en vermogen.3. Tijdens trainingssessies dient de client gepaste sportkleding en schoeisel te dragen.4. Kalai Coaching is uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering vande opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij hetuitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat deinspanningsverplichting van Kalai Coaching Dit betekent dat Kalai Coaching niet instaatvoor het succes en welslagen van die dienstverleningen dus niet verantwoordelijk kanworden gehouden voor niet behaalde resultaten.5. Behalve wanneer anders is overeengekomen, duren de trainingssessies 60 minuten encoaching gesprekken een kwartier.6. Beide partijen verklaren akkoord te gaan met een geheimhoudingsplicht, jegens allerelevante en vertrouwelijke informatie.

Artikel 3. Aansprakelijkheid en betaling
1. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.2. Kalai Coaching is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die dedeelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.3. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.4. Ook Kalai Coaching niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing vanpersoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband metde door Kalai Coaching georganiseerde activiteiten.5. Kalai Coaching is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schadelijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk doorde (Personal ) Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijkegesteldheid van de deelnemer.6. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitenden alleen voor eigen risico zal ontvangen.7. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.8. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tothet herstellen van een schadeactie tegen Kalai Coaching wegens vergoeding van kosten,schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering vandiensten die Kalai Coaching aanbiedt.9. De deelnemer is jegens Kalai Coaching aansprakelijk wanneer Kalai Coaching openigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen vanmondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door dezedeelnemer.10. De deelnemer dient Kalai Coaching te vrijwaren voor schade die hij of zij bij anderedeelnemers veroorzaakt.11. Bij de bevestiging van de inschrijving zal Kalai Coaching meedelen wanneer en hoe hetbedrag dient te worden voldaan.12. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Kalai Coaching gerechtigd de deelnemer detoegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.13. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschortingverlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaastworden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingenopeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Kalai Coaching tevoldoen.14. Betaling dient na ontvangst van de factuur te geschieden, waarbij eenbetalingstermijn geldt van 14 dagen.15. De factuur voor de overeengekomen contractperiode wordt voorafgaande aan decontractperiode verstuurd.16. Alle overeengekomen afspraken kennen geen verlenging anders dan isovereengekomen en er geldt dus geen opzegtermijn.

Artikel 4. Verhinderingen en afmeldingen
1. Bij ziekte van onze Personal Trainers behoudt Kalai Coaching het recht dedesbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.2. De trainings en/of coaching sessies worden op voorafgaand van de trainings en/ofcoaching sessies tijden afgesproken.3. Client verplicht zich op tijd aanwezig te zijn en bij te laat aanwezig zal geen verlengingplaatsvinden van de vooraf afgesproken trainings/coaching sessie.4. Indien cliënt verhinderd is, dient hij/zij zich af te melden, waarbij tenminste 48 uur vante voren geldt als voldoende om niet door te berekenen.5. Bij alle andere afzeggingen binnen de 48 uur, kan doorberekening van de afgesprokentrainings/coaching sessie plaatsvinden.6. Vakantie’s of langdurige afwezigheid dienen minimaal 3 weken van te voren wordenaangegeven7. De trainer/coach kan de training annuleren of verplaatsen naar een ander tijdstip.8. Bij het aangaan van een maand pakket worden te trainings en/of coaching sessiesdoorberekend bij het niet komen opdagen op de sessie.

Artikel 6. Gezondheid
1. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om deinstructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.2. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met KalaiCoaching aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 7. Toepasselijk Recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard isNederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordtbepaald.